Bezpartyjni KWW Piotra Krzystka

Zmienimy punkt widzenia
To my tworzymy Pomorze Zachodnie

Zacznijmy od ustalenia, kto i jakie role powinien pełnić w samorządzie, a następnie sprawiedliwego dzielenia pieniędzy. Sprawiedliwie, oznacza podział środków zgodnie z jasnymi, przejrzystymi i uczciwymi zasadami. Zasady takie same dla wszystkich – w oparciu o „logikę potrzeb mieszkańców” a nie „logikę szefów partii”.

 

Czy wiecie, że ?

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności. To wielka kwota ponad 31 mld euro. To pieniądze na inwestycje w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Każde województwo otrzymało konkretną ilość pieniędzy. Nasze, jak dotychczas, uzyskało kwotę 1,6 mld euro. (do sprawdzenia na stronach rządowych: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci ). Tylko cztery inne regiony otrzymały mniej środków. A przecież wiemy dobrze, jakie potrzeby ma Pomorze Zachodnie.
Aby RPO przyniósł efekty, musi odpowiadać rzeczywistym potrzebom naszego Regionu i być wydatkowane uczciwie. Drugim źródłem pozyskania pieniędzy dla regionu jest „kontrakt terytorialny” – porozumienie pomiędzy rządem a samorządem. To nowe możliwości finansowania projektów, nie tylko lokalnych, ale również ponadregionalnych. Kontrakt terytorialny o wartości 17,5 mld zł nie jest dokumentem ostatecznie zamkniętym. Będzie modyfikowany, uzupełniany. Musimy zadbać, by ujęto w nim zadania kluczowe dla rozwoju regionu.

Opisane instrumenty dają możliwość pozyskania łącznie blisko 25 mld zł szans dla Pomorza Zachodniego! Chcemy zadbać o ich sprawiedliwy podział. Proponujemy wznowienie negocjacji ze stroną rządową – jako reprezentacja samorządów, a nie partyjna delegacja. Jak pokazuje przykład naszego regionu, taka strategia nie sprawdza się: „partyjni podwładni” nie będą skutecznie negocjować ze swoimi „partyjnymi zwierzchnikami”.

Strategia i czyste zasady

I tu dochodzimy do kwestii zasadniczej – jasnego określenia roli rządu i samorządu województwa w podziale pieniędzy z UE. Te pieniądze przydzielane są dla Polski, dla Pomorza Zachodniego, dla mieszkańców Polic, Koszalina, Stargardu Kołobrzegu, Szczecina i wielu, wielu innych samorządów naszego regionu. Dla mieszkańców, społeczności lokalnych – a nie tej, czy innej partii politycznej. Kolor legitymacji partyjnej nie powinien mieć w tym procesie żadnego znaczenia. Dlatego w miejsce dotychczasowych metod proponujemy:

Wspólną strategię działania

Samorząd województwa określa strategię rozwoju regionu. To „filozofia”, w oparciu o którą mają się rozwijać poszczególne samorządy, a wraz z nimi nasze województwo. Kto powinien mieć na nią wpływ? Czy tylko politycy reprezentujący partie i urzędnicy?

Proponujmy, aby na temat celów i kierunków rozwoju wypowiadali się bezpośrednio zainteresowani – mieszkańcy, samorządy gminne i powiatowe, izby rolnicze i gospodarcze, organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty.

  1. Dostosujemy strategię do rzeczywistych potrzeb. Zapewnimy współpracę przy niej wszystkich zainteresowanych środowisk. Zadbamy o dobrą realizację programów rozwoju, RPO, kontraktu terytorialnego. Jak? Poprzez proces konsultacji społecznych i warsztatów programowych z udziałem przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów.

Relacje zamiast antagonizmów

Budowanie współpracy partnerskiej – dobrosąsiedzkie relacje. Często wmawia się nam antagonizm szczecińsko – koszaliński. To stara metoda zarządzania poprzez konflikt. My skończymy z dzieleniem regionu na część szczecińską i koszalińską.
Jak pokazują dotychczasowe – odpartyjnione, blisko dwuletnie kontakty i spotkania, można ze sobą współpracować i tworzyć rozwiązania dobre dla obu ośrodków.

  1. Dlatego proponujemy stworzenie stałego forum – samorządowej komisji stałej przy marszałku, skupiającej samorządowców, którzy nie mają swej reprezentacji w Sejmiku województwa.

Spójna Infrastruktura i transport

Samorząd województwa, jako organizator transportu w regionie, powinien lepiej niż to ma miejsce obecnie, zabezpieczyć potrzeby przewozowe mieszkańców. Chodzi o publiczny transport zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Powinno także mieć miejsce zawieranie umów o świadczenie usług, w zakresie publicznego transportu zbiorowego, oparte nie tylko o kryteria ekonomiczne, ale o rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Dostęp do transportu to bardzo ważny element przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Działania te powinny znaleźć odzwierciedlenie w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”. Transport to także infrastruktura komunikacyjna i tu niezrozumiałe jest wstrzymanie modernizacji drogi ekspresowej S 3.

  1. Jednoznacznie opowiadamy się za kontynuacją budowy S 3 do Świnoujścia, jednocześnie proponując weryfikację siatki transportowej w regionie, z uwzględnieniem zabezpieczenia potrzeb skomunikowania najmniejszych ośrodków.

Ekologia – turystyka – energetyka

Styk tych trzech elementów nakazuje podejmować aktywne działania, związane z uczestnictwem samorządu województwa, w planowaniu zaopatrzenia w energię, na obszarze województwa. Kwestia bezpieczeństwa energetycznego z jednej strony, przy jednoczesnym zachowaniu walorów naturalnych regionu – wymiennych tak często, jako atuty Pomorza Zachodniego – nakazują zaś zająć jasne stanowisko w sprawie planowanych rozwiązań.

  1. Dlatego jasno deklarujemy potrzebę dalszego działania Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Gryfinie, który powinien być nowoczesną elektrownią konwencjonalną, wspieraną poprzez programy inwestycyjne. Tym samym, stanowczo odrzucamy lansowany jako alternatywa wobec ZEDO, pomysł budowy elektrowni atomowej w Gąskach.

Zdrowie i opieka

To kolejny, niezwykle ważny obszar kompetencji samorządu województwa, w którym trudno dopatrzyć się planowych i systemowych rozwiązań. Wśród zlokalizowanych na terenie poszczególnych miast i powiatów szpitali, doszukać się można o wiele częściej niezdrowej konkurencji oraz motywowanej niejasnymi kryteriami dystrybucji pieniędzy, na cele nie zawsze zrozumiałe.

  1. Dlatego zakładamy weryfikację sposobu dystrybucji środków na służbę zdrowia w regionie i stworzenie wojewódzkiego planu potrzeb leczniczych z uwzględnieniem: ułatwiania dostępu do diagnostyki wysokospecjalistycznej oraz wsparcia programów dla przewlekle chorych, samotnych i w podeszłym wieku.